מדיניות הפרטיות – אפליקציית raxi

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

מתחת לגיל 18? הכתוב מטה עשוי להיות מעט מורכב. אנא היוועץ במבוגר אחראי לפני השימוש באפליקציה

1.      כללי

1.1. משתמש יקר! אפליקציה 'raxi' מופעלת ומנוהלת על-ידי חברת Raxi LLC (להלן: "האפליקציה" ו-"החברה" בהתאמה). החברה, מכבדת את פרטיותך, כמו גם את פרטיותם של כלל לקוחותיה והמשתמשים בשירותי האפליקציה (להלן "המשתמש" ו/או "המשתמשים"), וכן הנעזרים בשירותים הניתנים באמצעים השונים באפליקציה (להלן "השירותים"). האפליקציה הינה רשת חברתית שקופה, מנוע חיפוש ופלטפורמה מקוונת המאפשרת חיבור בין נוסעים בישראל (להלן: "נוסע/ים") לנהגי מוניות בישראל (להלן: "נהג/ים") העושים שימוש באפליקציה לצורך הזמנה ומתן שירות של נסיעות בתשלום. כמו כן, האפליקציה מאפשרת שימוש ב'נסיעות מסחריות' אשר מוזמנות על-ידי לקוחות עסקיים ומשמשת את עובדיהם (להלן "לקוחות עסקיים").

1.2. מטרת מדיניות פרטיות זו הנה לפרט אודות המידע הנאסף אודות המשתמש עקב השימוש באפליקציה וכן אודות השימושים באמצעותה.

1.3. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד ועדכונים ביחס לכך יפורסמו במסמך הרלבנטי, אשר ימצאו במתכונתם המעודכנת באפליקציה. שימוש באפליקציה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

1.4. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

2.      איסוף מידע

2.1. במהלך הרישום ו/או השימוש באפליקציה ויצירת חשבון משתמש תידרש למסור מידע אישי אודותיך. המשתמש יוכל להירשם באמצעות חשבון הפייסבוק שלו ו/או באופן האמור להלן. המידע שייאסף במהלך השימוש באפליקציה עלול להיות שונה בין כל משתמש, כדלקמן:

2.2. כנוסע עצמאי/נוסע מטעם לקוח עסקי

2.2.1.     בעת ההרשמה כמשתמש, הנוסע עשוי להזין מידע אישי כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת, תאריך לידה, מין, שפה מועדפת, כתובות מועדפות, העדפות נסיעה (לדוג' מספר מושבים, כמות מזוודות, אבזור נדרש), אמצעי תשלום. יובהר, כי  החברה אינה אוספת פרטי אשראי ו/או תשלום וכי האחריות לאיסוף הנ"ל ולביצוע התשלום היא של חברת הסליקה (להלן "חברת התפעול").

2.2.2.    בעת הפעלת האפליקציה ולצורך הזמנת נסיעה, האפליקציה תעשה שימוש בנתוני המיקום המדויק שלך, לרבות שמירת ההיסטורית הנסיעות האחרונות שלך, הביטולים שלך, היעדים ותאריכי הנסיעה. כמו כן, יישמרו באזור האישי שלך, רשימת הנהגים אשר חסומים ו/או מועדפים עליך לרבות דירוגים שלהם.

2.2.3.    בנוסף, האפליקציה מאפשרת שליחת הודעות פנימיות בין הנהג לנוסע בתוך האפליקציה, זאת לאחר שנוצרת הזמנת הנסיעה והקישור בין המשתמשים.

2.3. כנהג

2.3.1.    בעת ההרשמה עשוי הנהג להזין פרטים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, כתובת, תאריך לידה, פרטי הרכב (למשל, סוג, מודל, שנת ייצור, צבע, לוחית רישוי, כמות נוסעים), אבזור קיים (למשל, גגון, מושב לתינוק), מספר רישיון מונית, ועוד.

2.3.2.    כמו כן, בעת הפעלת האפליקציה ולצורך קיום נסיעה ומתן השירות, מידע אודות מיקום הנהג ייאסףהאפליקציה תעשה שימוש בנתוני המיקום המדויק שלך, לרבות וכן תשמור את שמירת היסטורית הנסיעות האחרונות שלך, הביטולים שלך, היעדים ותאריכי הנסיעה.

2.3.3.    נוסף על כך, כחלק מהשירות אולם לא ייאסף במסגרת האפליקציה, מידע נוסף ייאסף אודות הנהג כחלק מתהליך אימות שיבוצע אל מול חברת התפעול, כגון צילום פוליסת ביטוח, צילום תעודת זהות, צילום רישיון רכב בתוקף, צילום רישיון הסעה בתוקף ופרטי חשבון הבנק לטובת העברות של כספי הנסיעות (להלן "מידע לצורך אימות"). יובהר, כי החברה לא אוספת את המידע לצורך אימות וכי חברת התפעול היא זו שאוספת את המידע הנ"ל אודות הנהג.

2.4. משתמש שהינו לקוח עסקי, יבצע את תהליך ההרשמה והאימות אל מול חברת התפעול, בעוד שאיסוך המידע אודות הנוסעים מטעמו יהיה זהה לאמור לעיל בסעיף 2.2.

2.5. מידע נוסף אודותיך עשוי להיאסף במסגרת השימוש באפליקציה יהיה מידע טכני שונה ביחס למכשיר – לרבות IP, מערכת הפעלה, גרסאות תוכנה, סוג המכשיר וכיוצא באלו. כן, ייאסף מידע ביחס להיקף השימוש באפליקציה באמצעות מזהים דיגיטליים (להלן "Cookies") המוטמעים באפליקציה. ראה הרחבה ביחס לכך מטה בסעיף 3.

2.6. מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים, על מנת לקבל את השירותים המבוקשים.            אולם, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים, לא נוכל לתפעל ולספק את השירותים, חלקם או כולם, כך למשל ללא ידיעת מידע אודות מיקומך, לא נוכל לספק לך ולאתר נסיעות רלבנטיות.

2.7. כלל המידע שנמסר ו/או ייאסף אודותיך לצורך אספקת השירותים, כולם או מקצתם ו/או במהלך אספקתם, ישמר במאגרי המידע הרשומים והמאובטחים של החברה, ויוחזק על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, זאת בהתאם למטרות מאגרים אלו ולאמור במדיניות זו.

2.8. יש למסור מידע ו/או לעדכן באפליקציה מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.

3.      Cookies

3.1. לידיעתך – חלק מהשירותים משתמשים בתוכנות צוברות מידע ומזהים דיגיטליים שונים – דוגמת pixels, tags beacons, sdk's, Analytics (להלן יחדיו יכונו בשם הגנרי "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לחשבונך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה, מדידה, התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך (בין היתר, באמצעות פילוח מודעות), הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

3.2. עוגיות, באופן כללי, הן קבצי טקסט אשר האפליקציה של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר שלך.

3.3. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באפליקציה, כתובת ה-IP שלך, מאפייני המכשיר שלך, ומידע שתבקש לראות בעת הכניסה לאפליקציה ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים/באפליקציה וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או של מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

3.4.      עוגיות עשויות להיות מטעם צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook.

3.5.      למידע נוסף על השימוש ב- Cookies באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לכתובות:

 www.google.com/policies/privacy/partners/  ;www.facebook.com/policies/cookies

3.6.      אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות במכשיר הקצה שברשותך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה ובהגדרות של מכשיר הקצה. במידה ואתה משתמש בדפדפן Google Chrome, תוכל גם לנהל את העדפותיך כאן:google privacy checkup.

3.7.      לתשומת ליבך, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באפליקציה.

4.      גישה  ומטרות השימוש במידע

4.1. משתמש עשוי להתבקש לאשר גישה לשירותים מסוימים ממכשירו, בין אם מהטלפון הנייד ובין מכל מכשיר קצה אחר, וזאת לטובת ביצוע פעולות מסוימות. הרשאות אלו כוללות, אך אינן מוגבלות ל:

·         גישה לשירותי מיקום – לצורך קביעה והצגת מקומך ואיתורך למטרת נסיעות בקרבתך ויצירת מסלולים המותאמים לך על בסיס מערכת GPS;

·         גישה להודעות טקסט – למשל, לצורך קבלת הודעות עדכון ו/או אימות זיהוי.

·         גישה לשירותי התראות בדחיפה (Push notification) – על מנת שתוכל לקבל התראות על שירותים שונים שעשויים להיות לך עניין בהם וכן כדי להציע לך נסיעות בקרבתך.

·         גישה לנתוני זיהוי/זהות מכשיר – עבור יצירת מזהה ייחודי ברישום לשירותים שונים, זיהוי ואימות – ובעיקר לשם הגנה מרבית על פרטיות המשתמש.

·         גישה למצלמה – על פי בחירתך ולצורך צילום תמונת פרופיל אישי באפליקציה.

·         גישה למיקרופון - לצורך תפעול האפליקציה ומתן השירותים על-ידי הנהג בזמן הנהיגה ללא מגע יד ובעזרת קולו בלבד.

משתמש אינו חייב לאשר שירותים והרשאות אלו וכמו כן תוכל לסגור את הגישה אליהם דרך מכשירך, אולם סגירת הגישה כאמור תוביל לכך שלא תוכל לקבל את מלוא השירותים באפליקציה ו/או לא תוכל לבצע פעולות בה (למשל – ללא מתן הרשאה למיקום).

4.2. החברה ו/או מי מטעמה רשאית לעשות שימוש בכלל המידע הנאסף אודות המשתמש באפליקציה לשם ניהול ותפעול השירותים המוצעים לך, יצירת וניהול הקשר עמך לרבות דיוור ישיר, סקרים, שיפור והעשרת השירותים, אימות זיהוי ואישורי פעולות (באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות שמסרת לנו) קבלת החלטות מותאמות ביחס אליך או אחרים, לרבות בנושאים של מניעת הונאות, גילוי תרמיות ו/או פעילות בלתי חוקית אחרת, אבטחת השירותים, מטרות תפעוליות, הערכה וניהול סיכונים.

4.3. החברה תוכל לעבד את כלל המידע גם למטרות ניהול, ייעול, התאמה אישית ושיווק של שירותי החברה אליך, בין היתר על ידי יצירת אפיון אודותיך, לרבות על ידי הצעת הצעות שיווקיות המותאמות אישית עבורך וכן לעשות שימוש בנתונים סטטיסטיים, שלא יזהו אותך באופן אישי, למטרות המנויות לעיל – דוגמת מחקר והסקת מסקנות אודות השימוש בשירותים ו/או המשתמשים בהם.

4.4. במסגרת שירותי החברה עשויות להופיע פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים. לחיצה על הקישור תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא משירותי החברה ותופנה לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.

4.5.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות, תהא החברה רשאית לשלוח, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, במסרונים, בצ'אטים ו/או באמצעי תקשורת אחרים, מידע שיווקי ופרסומי, הצעות להטבות, ועוד, בכפוף להסכמתך. תהיה רשאי לבקש לחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות שליחת מייל לכתובת יצירת הקשר מטה.

5.      מסירת מידע לצד שלישי

5.1. החברה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן, ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש ההעברה, לרבות העברת מידע אל מחוץ לגבולות ישראל:

5.1.1.     על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

5.1.2.     לצורך העברתם לספקי המוצרים ו/או השירותים על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, כגון ממשקים המופעלים על-ידי ספקי החברה, לרבות ספק שירותי ענן;

5.1.3.     במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית כגון חברת התפעול, למען מטרות השימוש המוצהרות ומותרות לפי כל דין, לשם אספקת השירותים, ולרבות לצורך ניהול הסיכונים בחברה.

5.1.4.     בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;

5.1.5.     בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים בהתאם לצו;

5.1.6.     לכל אדם, תאגיד, גוף, רשות וגורם ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים או אחרים על פי כל הוראה בדין המחייבת או הטילה על החברה חבות לעשות זאת;

5.1.7.     לצרכי ניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית, שבינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה, לרבות לשם הסבת דוחות תנועה, חניה או אחרים.

5.1.8.     בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

5.1.9.     במקרה בו תעביר ו/או תמחה החברה  לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש גם במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

5.2. החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת כמתואר בתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך באופן אישי.

5.3. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך באופן ישיר.

6.      אבטחת מידע

החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש באפליקציה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות המגישות את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינם יכולים להבטיח כי לא יהיה כל שיבוש  בשירותים הניתנים על ידה במסגרת האפליקציה.

7.      יצירת קשר בנושא פרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. ניתן לממש זכות זו ולפנות בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות זו במייל- support@raxi.com.

תשומת ליבך! כי ביחס למימוש זכויות בכל הנוגע למידע לצורך אימות וכן שאלות של לקוחות עסקיים, ניתן לפנות אל חברת התפעול בטלפון -  03-5115656.

 

עדכון אחרון : 23.6.2021